การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2561 

(ครั้งที่ 3)

(Innovation for Defence Technology Contest 2018 : IDT 2018)

ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดสำหรับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศจีงได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (Innovation for Defence Technology Contest) โดย สมาคมเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (Defence Technology Association : DEFTA)สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประกาศสำคัญ

กำหนดการสำคัญ

1
ปิดรับผลงานประกวด
12
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
23
ประกวดผลงาน และ มอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวด

 Data Science

การใช้การประมวลผลภาษา การประมวลผลภาพ เสียง หรือมีเดียอื่น ๆ รวมถึงการใช้ Data Mining หรือ Data Analysis จัดการกับ Big Data ในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ มั่นคง อาทิ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่พยายามนำระบบ สารสนเทศเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ แต่เราจะนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจำนวนมาก จากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลทางสถิติมาใช้งานได้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

Autonomous Unmanned Aerial Vehicles

ปัจจุบัน UAVs หรือ DRONEs นั้นได้ถูกนำมาใช้ใน ทางทหารเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี Unmanned Aerial System (UAS) ต่าง ๆ นั้นต่างก็มีปัญหา ในการใช้งาน อาทิเช่น รัศมีของการทำการที่จำเป็นต้องใช้ Link ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการ พัฒนาความสามารถและความอัจฉริยะของ DRONE จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การใช้งานในระบบ Smart UAV

Simulation and Virtual Reality

ระบบจำลองสถานการณ์ หรือระบบเสมือนจริงนั้น มีประโยชน์อย่าง มากสำหรับการป้องกันประเทศ ทั้งในแง่ของงบประมาณและความปลอดภัยดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ในการฝึกของทหาร ระบบฝึกยิงปืน (Virtual Shooting Range) ที่ทำให้ตำรวจและ ทหารสามารถทำการฝึกยิงปืนจนมีความเชี่ยวชาญ ก่อนที่จะไปฝึกกับปืนและสถานที่จริง

 Artificial Intelligence and Robotics

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้แบบแผนกลศึก การจู่โจม การโจมตี การป้องกัน หรือมาใช้ในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ที่มีความเสี่ยงอันตรายในการใช้งานสูง รวมถึงกลไกการบังคับที่ผู้บังคับหุ่นยนต์ต้องอยู่ห่างจากหุ่นยนต์มากเพื่อความปลอดภัย

Security

นวัตกรรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น Cyber Security, Network Security, Social Network Security

Others

ผลงานนวัตกรรมประเภทอื่น ๆ ที่สนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานใน รูปแบบปากเปล่า หรือ รูปแบบโปสเตอร์ โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใบนำส่งผลงาน ทางอีเมล์ idt@defta.org ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้งให้มานำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือ รูปแบบโปสเตอร์ 
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมานำเสนอผลงานในงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

รางวัลการประกวด

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดของผลงาน

ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือ แบบโปสเตอร์ ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามด้านขวา และ  ผลงานต้องมีจำนวนหน้ารวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เท่านั้น ส่วนที่เป็นหัวข้อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ส่วนที่เป็นเนื้อหา ให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 ตัวธรรมดา

**ในกรณีผู้ส่งผลงาน มีสถานะเป็นนักศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการส่งผลงานเข้าประกวดฯ ในใบนำส่งผลงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
 • ประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ความคิดสร้างสรรค์ 
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้ 
 • ผลการวิจัย หรือ อุปกรณ์ต้นแบบ
การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • ความเป็นมา และ ความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขต และ ข้อจำกัดของงาน
 • การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้
 • จุดเด่นของงาน และ ประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ผลการวิจัย และ สรุปผล
 • บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง (กำหนดให้ใช้การอ้างอิงในรูปแบบ IEEE format)

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • ความเป็นมา และ ความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขต และ ข้อจำกัดของงาน
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้
 • จุดเด่นของงาน และ ประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ผลการวิจัย และ สรุปผล (ถ้ามี)

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการการจัดงาน สมาคม DEFTA

 • พ.อ.ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว, นายกสมาคม
 • พล.อ.ต. เจษฎา คีรีรัตน์นิคม, อุปนายก
 • ดร.สมนึก ศิริสุนทร, อุปนายก
 • ดร.ฉัตรตระกูล สมบัตรธีระ, กรรมการ
 • ดร.ปวัตน์ ชูศิลป์, กรรมการ
 • น.ต.ดร.จิระเดช เกิดศรี, เลขานุการ

คณะกรรมการการจัดงาน สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, นายกสมาคม
 • รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, กรรมการ
 • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ, อุปนายก
 • ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, เลขานุการ
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, ปฏิคม
 • ดร.นริศ หนูหอม, กรรมการวารสาร
 • ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, นายทะเบียน
 • อ.ปฏิยุทธ พรามแก้ว, กรรมการกิจกรรมพิเศษ
 • อ.นฤมล ชูเมือง, เหรัญญิก
 • ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช, กรรมการ
 • ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี, กรรมการ
 • อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, กรรมการ

คณะกรรมการการจัดงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ, ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, ที่ปรึกษาการจัดงาน
 • ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, ประธานการจัดงาน
 • คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะกรรมการการจัดงาน

คณะกรรมการตรวจผลงาน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทัพ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานวิจัยระดับชาติ

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอแบบปากเปล่า

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ รูปแบบของไฟล์ที่นำเสนอเป็น ไฟล์นามสกุล ppt หรือ pdf
 • กำหนดเวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที และตอบคำถามจากกรรมการกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที
 • หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลการทดลอง หรือ มีต้นแบบ (Prototype) ของผลงาน สามารถนำมาแสดงในงานประกวดฯ ได้ เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A0 (841 x 1189 mm) กำหนดให้ใช้เทมเพลตตามที่งานประกวดฯ ได้แจ้งรูปแบบไว้ และเตรียมมาติดบนบอร์ดก่อนเวลา 09.30 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต)
 • หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลการทดลอง หรือ มีต้นแบบของผลงาน สามารถนำมาแสดงในงานประกวดฯ ได้ เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ
 • สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตของโปรเตอร์ ที่ ไฟล์ PDF (อัพเดท 19 ตุลาคม)

สถานที่จัดงาน

อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต