การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 

(ครั้งที่ 2)

(Innovation for Defence Technology Contest 2017 : IDT 2017)

ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560

ประเภทการนำเสนอแบบปากเปล่า Oral Presentation

อันดับที่ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา หน่วยงาน
1 การจำลองเสมือนจริงสาหรับการฝึกเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อความเครียด
ในสถานการณ์กดดันสูง
นายดิษศธร วรรทนธีรัช ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2 อุปกรณ์สอดแนม และ ดักฟังข้อมูลเคลื่อนที่ นายวัชระ สาตรพันธุ์
นายณัฐนนท์ หาญวรเกียรติ
นายแทน ทองตัน
นายพรหมประสิทธ์ การค้า
ผศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3 ระบบตรวจจับหลุมระเบิดอัตโนมัติระยะไกลสำหรับชายแดนภาคใต้ด้วยการประมวลผลภาพ นางสาวเพิร์ลรดา งามรุ่งศิริ
นางสาวอาทิตยา จันทร์กระจ่าง
อ.ปฏิยุทธ พรามแก้ว
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชมเชย หุ่นยนต์ลาดตระเวนอัตโนมัติตรวจจับวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุ
ในพื้นที่โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกและสมองกลฝังตัว
นายอภิชาติ ศิลป์ศานต์พิศุทธิ์
นายมนัสวี ปิยะนีรนาท
นายจักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์
ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION)

อันดับที่ ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ ที่ปรึกษา หน่วยงาน
1 พาสไวร์ ระบบพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ซึ่งใช้รหัสผ่านรูปภาพเป็นมาสเจอร์พาสเวิร์ด นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ ดร. รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2 รถลาดตระเวนไร้คนขับที่ควบคุมด้วยท่าทางมือเพื่อภารกิจทางทหาร นายศรัณญู จำปากุล
นายชัชวาล แสงเจริญธรรม
นายศีลวัฒน์ วิศวะโยธานันท์
ผศ.ดร. อนุชิต จิตพัฒนกุล
รศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 เข็มขัดอัจฉริยะเพิอเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกทหาร นางสาวภัทรา อินทร์เรืองศรี
นางสาวปรีญาพร วงศ์บุดศรี
นางสาววรินยา พลอยพุธ
ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชมเชย อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะสำหรับการสื่อสารระหว่างคนกับสุนัขในการปฏิบัติการทางทหาร นางสาววรัธยา คงคาสุริยาฉาย
นางสาวสิริกาญจน์ วันเจริญ
ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ท่านสามารถดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงานทั้งหมดได้ ที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลด เกียรติบัตรทั้งหมดได้ ที่นี่

ท่านสามารถดาวน์โหลด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 ได้ที่นี่

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดสำหรับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศจีงได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (Innovation for Defence Technology Contest) โดย สมาคมเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (Defence Technology Association : DEFTA)สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการสำคัญ

15
ปิดรับผลงานประกวด
30
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
10
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
15
ประกวดผลงาน และ มอบรางวัล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวด

 Data Science

การใช้การประมวลผลภาษา การประมวลผลภาพ เสียง หรือมีเดียอื่น ๆ รวมถึงการใช้ Data Mining หรือ Data Analysis จัดการกับ Big Data ในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ มั่นคง อาทิ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่พยายามนำระบบ สารสนเทศเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ แต่เราจะนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจำนวนมาก จากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลทางสถิติมาใช้งานได้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

Autonomous Unmanned Aerial Vehicles

ปัจจุบัน UAVs หรือ DRONEs นั้นได้ถูกนำมาใช้ใน ทางทหารเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี Unmanned Aerial System (UAS) ต่าง ๆ นั้นต่างก็มีปัญหา ในการใช้งาน อาทิเช่น รัศมีของการทำการที่จำเป็นต้องใช้ Link ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการ พัฒนาความสามารถและความอัจฉริยะของ DRONE จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การใช้งานในระบบ Smart UAV

Simulation and Virtual Reality

ระบบจำลองสถานการณ์ หรือระบบเสมือนจริงนั้น มีประโยชน์อย่าง มากสำหรับการป้องกันประเทศ ทั้งในแง่ของงบประมาณและความปลอดภัยดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ในการฝึกของทหาร ระบบฝึกยิงปืน (Virtual Shooting Range) ที่ทำให้ตำรวจและ ทหารสามารถทำการฝึกยิงปืนจนมีความเชี่ยวชาญ ก่อนที่จะไปฝึกกับปืนและสถานที่จริง

 Artificial Intelligence and Robotics

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้แบบแผนกลศึก การจู่โจม การโจมตี การป้องกัน หรือมาใช้ในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ที่มีความเสี่ยงอันตรายในการใช้งานสูง รวมถึงกลไกการบังคับที่ผู้บังคับหุ่นยนต์ต้องอยู่ห่างจากหุ่นยนต์มากเพื่อความปลอดภัย

Security

นวัตกรรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น Cyber Security, Network Security, Social Network Security

Others

ผลงานนวัตกรรมประเภทอื่น ๆ ที่สนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานใน รูปแบบปากเปล่า หรือ รูปแบบโปสเตอร์ โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใบนำส่งผลงาน ทางอีเมล์ idt@defta.org ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้งให้มานำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือ รูปแบบโปสเตอร์ 
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงผลงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ได้รับแจ้ง และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ทางอีเมล์ idt@defta.org ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมานำเสนอผลงานในงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

รางวัลการประกวด

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และ เกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดของผลงาน

ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบปากเปล่า หรือ แบบโปสเตอร์ ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามด้านขวา และ  ผลงานต้องมีจำนวนหน้ารวมทั้งหมดไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เท่านั้น ส่วนที่เป็นหัวข้อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ส่วนที่เป็นเนื้อหา ให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 ตัวธรรมดา

**ในกรณีผู้ส่งผลงาน มีสถานะเป็นนักศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองการส่งผลงานเข้าประกวดฯ ในใบนำส่งผลงาน

เกณฑ์การให้คะแนน
 • ประโยชน์ในการนำไปใช้ (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้ (30 คะแนน)
 • ผลการวิจัย หรือ อุปกรณ์ต้นแบบ (20 คะแนน)
การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • ความเป็นมา และ ความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขต และ ข้อจำกัดของงาน
 • การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้
 • จุดเด่นของงาน และ ประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ผลการวิจัย และ สรุปผล
 • บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง (กำหนดให้ใช้การอ้างอิงในรูปแบบ IEEE format)

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • ความเป็นมา และ ความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • ขอบเขต และ ข้อจำกัดของงาน
 • วิธีการพัฒนา และ เทคนิคที่ใช้
 • จุดเด่นของงาน และ ประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ผลการวิจัย และ สรุปผล (ถ้ามี)

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการการจัดงาน สมาคม DEFTA

 • พ.อ.ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว, นายกสมาคม
 • พล.อ.ต. เจษฎา คีรีรัตน์นิคม, อุปนายก
 • ดร.สมนึก ศิริสุนทร, อุปนายก
 • ดร.ฉัตรตระกูล สมบัตรธีระ, กรรมการ
 • ดร.ปวัตน์ ชูศิลป์, กรรมการ
 • น.ต.ดร.จิระเดช เกิดศรี, เลขานุการ

คณะกรรมการการจัดงาน สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, นายกสมาคม
 • รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, กรรมการ
 • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ, อุปนายก
 • ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, เลขานุการ
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, ปฏิคม
 • ดร.นริศ หนูหอม, กรรมการวารสาร
 • ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, นายทะเบียน
 • อ.ปฏิยุทธ พรามแก้ว, กรรมการกิจกรรมพิเศษ
 • อ.นฤมล ชูเมือง, เหรัญญิก
 • ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช, กรรมการ
 • ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี, กรรมการ
 • อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, กรรมการ

คณะกรรมการการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์, ประธานที่ปรึกษาการจัดงาน
 • ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์, ที่ปรึกษาการจัดงาน
 • ดร.นริศ หนูหอม, ประธานการจัดงาน
 • คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะกรรมการการจัดงาน

คณะกรรมการตรวจผลงาน

 • ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • น.ต.ดร.จิระเดช เกิดศรี, สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
 • อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อ.ดร.ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อ.ดร.เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช, มหาวิทยาลัยพะเยา
 • อ.ดร.มิ่งมนัส ศิวรักษ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อ.ดร.เอกชัย วารินศิริรักษ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ดร.สุเมธ ยืนยง, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.ฆนัท พลูสวัสดิ์, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อ.นฤมล ชูเมือง, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • อ.ปฏิยุทธ พรามแก้ว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อ.ราชศักดิ์ สมยานนทนากุล, มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

 • ดาวน์โหลดเทมเพลต สำหรับนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation) ที่ https://goo.gl/qW4UKm
 • ดาวน์โหลดเทมเพลต สำหรับนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ที่ https://goo.gl/qW4UKm
 • ดาวน์โหลด ใบนำส่งผลงาน ที่ https://goo.gl/qW4UKm
 • ดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK ที่ https://goo.gl/qLbzm9

การนำเสนอแบบปากเปล่า

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเตรียมไฟล์นำเสนอ รูปแบบของไฟล์ที่นำเสนอเป็น ไฟล์นามสกุล ppt หรือ pdf
 • กำหนดเวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที และตอบคำถามจากกรรมการกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที
 • หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลการทดลอง หรือ มีต้นแบบ (Prototype) ของผลงาน สามารถนำมาแสดงในงานประกวดฯ ได้ เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A0 (841 x 1189 mm) กำหนดให้ใช้เทมเพลตตามที่งานประกวดฯ ได้แจ้งรูปแบบไว้ และเตรียมมาติดบนบอร์ดก่อนเวลา 09.30 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 • หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีผลการทดลอง หรือ มีต้นแบบของผลงาน สามารถนำมาแสดงในงานประกวดฯ ได้ เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ
 • สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตของโปรเตอร์ ที่ ไฟล์ PDF

สถานที่จัดงาน

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)