NEWS !! กำหนดการประกวดรอบสุดท้าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2559

(Innovation for Defence Technology Contest 2016 : IDT 2016)

ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก Oral Presentation รอบสุดท้ายจำนวน 6 ผลงาน

ลำดับที่ อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อสมาชิก ชื่อผลงาน
1 รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม ดร.ภูวนันท์ ชุมทอง,
ดร.ชยุต ธีรวิทยางกูร,
นายศุภกฤษฎ์ กู้เจริญประสิทธิ์,
นางสาวปราณรงค์ มหาคุณ,
นายณัฏฐวีร์ ผาสุข
ระบบลาดตระเวนอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบวัตถุระเบิดใต้พื้นดิน
Intelligent Reconnoitering System
2 ผศ.ดร.อรรณพ เรืองวิเศษ นายอฎิชัย วิจารณ์
นายอิศราทิตย์ บุญเหลือ
UAV ขึ้น-ลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจทางอากาศสำหรับหน่วยลาดตระเวนภาคพื้น
Fixed Wing VTOL UAV Aircraft for Ground Patrols
3 ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวศศิประภา บานศิลป์
นายชนาธิป ศรียาภัย
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลหาเหตุการณ์สำคัญบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อระวังภัยความมั่นคงแห่งชาติ
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการเรียนรูปแบบมีผู้สอน
Major events analysis system on Social media for National Security using NLP and Supervised learning
4 ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวณัฐฐวิตรา บุญเจียร
นางสาวนิภา ตระกูลวงศ์
นายไววิทย์ พานิชอัศดร
ระบบตรวจจับอาวุธและบุคคลต้องสงสัย
Human and Gun Detection System by using Adaptive Threshold technique via CCTV camera
5 ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นางสาวไอลดา มงคลพร
นายศิริเชฏฐ์ โชตน์ศิริกุล
นางสาวธันยพร กรานสุข
ระบบตรวจจับผู้บุกรุกในเขตหวงห้าม
Intrusion – Detecting System
6 รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล
ดร.บัณฑิต ฐานะโสภณ
นายจิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ
นายณัฐวุฒิ สำเร็จ
ระบบสอดส่องแนวโน้มการก่อความวุ่นวายจากการเผยแพร่ข่าวสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
Chaos Threat Monitoring System Using Social Network Dissemination

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายของ Oral Presentation จะต้องนำเสนอผลงานในรอบตัดสินกลุ่มละ 10 นาทีเพื่อคัดเลือกผู้ชนะและมอบรางวัลที่ห้อง Arena พันธุ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ำ ในวันที่ 18 พ.ย. 59

รายชื่อผลงานที่ชนะการประกวด Poster Presentation

ลำดับที่ อาจารย์ที่ปรึกษา รายชื่อสมาชิก ชื่อผลงาน ผลรางวัล
1 ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นายอภิชาติ ศิลป์ศานต์พิศุทธิ์
นางสาวสุภัคชญา ลีแสวงสุข
นางสาวโสรยา ทองย้อย
ระบบตรวจจับอาวุธมีดและปืนโดยใช้การประมวลผลภาพแบบ
Deep Learning Image Processing for Weapon Detection
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
2 ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม
นายดรินทร์ จำเนียรพล นางสาวสิริรัตน์ มณีอินทร์
ระบบคาดเดาตรวจจับคนร้ายอำพราง
Detecting Criminals System
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 ดร.ปกป้อง ส่องเมือง นายก่อสกุล อึ้งสวัสดิ์
นางสาวเกวลี โตเต็มที่
นายพลวัฒน์ อุณฑพันธุ์
Drone ราดตระเวนค้นหาวัตถุใต้พื้นและสิ่งกีดขวางโดย wireless X-ray
Wireless X-ray Patrolling Drone
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล นางสาวฉัตรเพ็ชร หิริโอตัปปะ นางสาวจันจิรา ปาละกะวงศ์
นายนิติพงศ์ พวงสมบัติ
ระบบตรวจสอบวัตถุระเบิดโดยใช้หลักการจมูกอิเล็กทรอนิกซ์บนบอร์ดอาร์ดูโน่
Bomb Detection System using Electronic Nose Arduino board
รางวัลชมเชยดีเด่น
5 ดร.ปกป้อง ส่องเมือง นางสาวจุฑามาศ ธีระเรืองไชยศร
นางสาวพิณภรณ์ ปานเดชา
นายวรวัฒน์ สุรพันธ์ไพโรจน์ นายวิศิษฎ์ ทิพย์ชื่น
ระบบช่วยเล็งทางยุทธวิธีอัจฉริยะ
Intelligent Tactical Aim System
เกียรติบัตรชมเชย

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดสำหรับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศจีงได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (Innovation for Defence Technology Contest) โดย สมาคมเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (Defence Technology Association : DEFTA) และ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานและความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยรังสิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการสำคัญ

1
ปิดรับผลงานประกวด
16
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
1
ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์
11
ประกวดรอบ Oral และ Poster ณ มจธ.บางขุนเทียน
18
ประกาศผลและมอบรางวัล ณ พันธ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ำ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป

ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าร่วมประกวด

 Data Science

การใช้การประมวลผลภาษา การประมวลผลภาพ เสียง หรือมีเดียอื่น ๆ รวมถึงการใช้ Data Mining หรือ Data Analysis จัดการกับ Big Data ในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความ มั่นคง อาทิ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่พยายามนำระบบ สารสนเทศเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ แต่เราจะนำข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจำนวนมาก จากอุปกรณ์ IoT (Internet of Things) เช่น กล้องวงจรปิด โทรศัพท์มือถือ และข้อมูลทางสถิติมาใช้งานได้ อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น

Autonomous Unmanned Aerial Vehicles

ปัจจุบัน UAVs หรือ DRONEs นั้นได้ถูกนำมาใช้ใน ทางทหารเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี Unmanned Aerial System (UAS) ต่าง ๆ นั้นต่างก็มีปัญหา ในการใช้งาน อาทิเช่น รัศมีของการทำการที่จำเป็นต้องใช้ Link ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นการ พัฒนาความสามารถและความอัจฉริยะของ DRONE จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การใช้งานในระบบ Smart UAV

Simulation and Virtual Reality

ระบบจำลองสถานการณ์ หรือระบบเสมือนจริงนั้น มีประโยชน์อย่าง มากสำหรับการป้องกันประเทศ ทั้งในแง่ของงบประมาณและความปลอดภัยดังนั้นจึงมีการนำเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ในการฝึกของทหาร ระบบฝึกยิงปืน (Virtual Shooting Range) ที่ทำให้ตำรวจและ ทหารสามารถทำการฝึกยิงปืนจนมีความเชี่ยวชาญ ก่อนที่จะไปฝึกกับปืนและสถานที่จริง

 Artificial Intelligence and Robotics

การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ ด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้แบบแผนกลศึก การจู่โจม การโจมตี การป้องกัน หรือมาใช้ในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ที่มีความเสี่ยงอันตรายในการใช้งานสูง รวมถึงกลไกการบังคับที่ผู้บังคับหุ่นยนต์ต้องอยู่ห่างจากหุ่นยนต์มากเพื่อความปลอดภัย

Security

นวัตกรรมความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น Cyber Security, Network Security, Social Network Security

Others

ผลงานนวัตกรรมประเภทอื่น ๆ ที่สนับสนุนเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในรูปแบบ Short Proposal โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมใบนำส่งผลงาน ทางอีเมล idt@defta.org ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับแจ้งให้มานำเสนอผลงานในรูปแบบปากเปล่า (Oral Presentation) หรือ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกปรับปรุงผลงานให้เป็นฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ได้รับแจ้ง และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ทางอีเมล idt@defta.org ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมานำเสนอผลงานในงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
 • กำหนดการวันที่ 11 พ.ย. 59 สามารถดาวน์โหลดได้จาก กำหนดการประกวดรอบสอง
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะต้องนำเสนอผลงานอีกครั้ง ณ  ห้อง Arena พันธุ์ทิพย์พลาซ่าประตูน้ำในวันที่ 18 พ.ย. 2559 พร้อมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล โดยกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หมายเหตุ: หากผู้ผ่านการคัดเลือกมีต้นแบบ (prototype) ของผลงาน สามารถนำมาแสดงในงานสัมมนาฯ ได้ เพื่อประกอบการนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการ

รางวัลการประกวด

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • เกียรติบัตรชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • เกียรติบัตรชมเชย ประเภทการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

รายละเอียดของผลงาน (Short Proposal)

ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบ Short Proposal ด้วยภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามด้านขวา และ  ผลงานต้องมีจำนวนหน้ารวมทั้งหมดไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 ใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK เท่านั้น ส่วนที่เป็นหัวข้อ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา ส่วนที่เป็นเนื้อหา ให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 ตัวธรรมดา

เกณฑ์การให้คะแนน
 • ประโยชน์ในการนำไปใช้ (40 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
 • วิธีการพัฒนา และเทคนิคที่ใช้ (30 คะแนน)
 • ชื่อผลงานภาษาไทย
 • ชื่อผลงานภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้ส่งผลงาน และหน่วยงาน (ที่อยู่)
 • ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์
 • การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีการพัฒนา และเทคนิคที่ใช้
 • จุดเด่นของงาน และประโยชน์ในการนำไปใช้
 • ผลการวิจัย (ถ้ามี)
 • สรุปผล
 • หนังสือหรือเอกสารอ้างอิง (ใช้ IEEE format)

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

Sponsors

แบบฟอร์มการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 • ไม่จำกัดรูปแบบของไฟล์นำเสนอที่ใช้ แต่กำหนดเวลาการนำเสนอกลุ่มละไม่เกิน 20 นาที

รูปแบบของโปสเตอร์

ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดโปสเตอร์ ต้องเตรียมโปสเตอร์ขนาด A0 (841 x 1189 mm) โดยสามารถดาวน์โหลด Template ได้ที่

ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดเตรียมโปสเตอร์ให้พร้อม ณ ที่จัดการประกวด อาคารเทคโนโลยีมีเดีย หรือ อาคาร (A1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ให้พร้อมก่อนเวลา 0900

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)