was successfully added to your cart.

สัญลักษณ์

logo-DEFTA1-2

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะหลักประกอบด้วยพื้นหลังรูปโลกวงกลมสีเหลืองทองแถบสี 3 สี แดง เขียว น้ำเงิน และสัญลักษณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศใน 6 ด้าน มีความหมายดังนี้

รูปโลกวงกลม หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พื้นหลังรูปโลกวงกลมสีเหลืองทอง เป็นสีของความเจริญรุ่งเรือง หมายถึง การพัฒนาและก้าวหน้า

แถบสี 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน แสดงถึง ความร่วมมือของรัฐบาล เอกชนและสถานศึกษา

การหมุนของกรอบสี 3 สี แสดงถึง พลังขับเคลื่อนจากการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง

สัญลักษณ์สมาคมเทคโนโลยีป้องกัน สีเงิน (สีของโลหะ) แสดงถึง ความแข็งแกร่ง ความมุ่งมั่น ในการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ารอบด้า

All rights reserved Salient.